05.10.2017 Walne zebranie sprawozdawczo-programowe SARP O/Rzeszów

0 Posted by - 30.09.2017 | 17:49 - INFORMACJE ZARZĄDU

Zarząd Oddziału SARP w Rzeszowie uprzejmie zawiadamia, że w dniu
05 października 2017 roku o godz. 16°° odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Oddziału Rzeszowskiego SARP.

Obrady toczyć się będą w budynku HOTELU RZESZÓW w Rzeszowie przy
Al. J. Piłsudskiego 44 w Sali Kongresowej – Poziom II.

Zebranie zostało zwołane zgodnie z § 47 Statutu SARP.

Sprawozdanie urzędującego Zarządu Oddziału i inne materiały, które mają być rozpatrzone przez Zebranie wysłane będą drogą elektroniczną do Członków Oddziału na 14 dni przed terminem Zebrania oraz będą dostępne w biurze Oddziału.

Zapraszając do uczestnictwa w zebraniu, przypominamy Koleżankom i Kolegom, że uczestnictwo to jest prawem i obowiązkiem każdego członka SARP.

 

Z wyrazami szacunku
Prezes Oddziału
arch. Marek Chrobak

 


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD


WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – PROGRAMOWEGO RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU SARP w dniu 05 października 2017 roku

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Oddziału i zaproponowanie kandydatury na Przewodniczącego Zebrania
 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. Uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych członków Oddziału
 4. Wystąpienie zaproszonych gości
 5. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Głównego SARP
 6. Wybór Komisji: mandatowej,skrutacyjnej,uchwał i wniosków
 7. Informacja Komisji Mandatowej
 8. Przerwa
 9. Prezentacja sponsorów
 10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
 11. Sprawozdanie: Sądu Koleżeńskiego, Kolegium Sędziów Konkursowych i Komisji Rewizyjnej
 12. Sprawozdanie skarbnika (krótka dyskusja nad sprawozdaniami)
 1. Przedstawienie programu działania
 2. Dyskusja nad projektem uchwał
 3. Wolne wnioski
 4. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania
 5. Zamknięcie obrad