Konkurs na zagospodarowanie rynku w Słupku

0 Posted by - 04.05.2018 | 10:14 - KONKURSY

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

 1. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku,

ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny

na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku

wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa

 • Forma oraz podstawa prawna konkursu:

Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny

 • Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z otoczeniem. W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych.

 • Regulamin:

Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem:

http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/regulamin/

kontakt: stary-rynek@architektsarp.pl

 • Terminy:
 • ogłoszenie konkursu – 30.04.2018 r.;
 • składanie pytań o warunki uczestnictwa w konkursie –18.05.2018r.;
 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej – do 25.05.2018r.;
 • zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych – do 01.06.2018r.;
 • ostateczny termin nadsyłania pytań –08.06.2018r.;
 • ostateczny termin odpowiedzi na pytania –15.06.2018r.;
 • termin złożenia prac konkursowych etap I –09.07.2018r.;
 • posiedzenie Sądu konkursowego – do 20.07.2018r.;
 • powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II – do 23.07.2018r.;
 • termin złożenia prac konkursowych – etap II 24.09.2018r.;
 • posiedzenie Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu – do 03.10.2018r.;
 • Zasady uczestnictwa w konkursie

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które:

–       posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej;

–       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej
i zamówienia na dokumentację projektową;

–       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3do Regulaminu konkursu). Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w okresie 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Kryteria oceny:

                       1)           jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanego zagospodarowania, jego stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ono spełnia;

                       2)           atrakcyjność programowo-przestrzenną proponowanej zabudowy i zagospodarowania części studialnej opracowania;

                       3)           integralność kompozycji całości;

                       4)           wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy pomiędzy placem Starego Rynku, a ulicami: Grodzką, Piekiełko, Zamenhofa;

                       5)           zgodność z  wytycznymi projektowymi i wytycznymi konserwatorskimi;

                       6)           funkcjonalność zagospodarowania;

                       7)           łączny koszt budowy;

                       8)           walory eksploatacyjne.

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie
o rozpiętości od 0–100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów odpowiednio do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie.

 • Rodzaj i wysokość nagród:

Maksymalna pula nagród i wyróżnień – 90.000 zł

I NAGRODA minimum 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,
WYRÓŻNIENIA minimum 5 000 zł dla każdego uczestnika konkursu, zakwalifikowanego
do II etapu, który nie uzyska nagród w konkursie

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Z poważaniem:

Prezes SARP oddział Słupsk

architekt Mirosław Zwolski